Nieuw in versie najaar 2022

 • Wij zijn het met CBS eens dat het onderscheid tussen ‘westerse migratieachtergrond’ en niet-westerse migratieachtergrond’ zijn langste tijd heeft gehad: deze manier van categorisering is niet gebaseerd op wetenschappelijke literatuur, niet informatief en heeft een koloniale achtergrond. Wij hebben daarom ervoor gekozen de CBS-indeling naar landen en regio’s grotendeels over te nemen en bij de Europese en Buiten-Europese migratieachtergrond onderscheid te maken tussen inwoners die in Nederland zijn geboren en inwoners die in het buitenland zijn geboren. Dat onderscheid werd in het verleden pas in tweede instantie gemaakt.
 • We gebruiken als categorieën:
  Geen migratieachtergrond Een inwoner die in Nederland is geboren en waarvan beide ouders ook in Nederland zijn geboren.
  Europa (excl. NL) – in het buitenland geboren Een inwoner die in een Europees land (exclusief Nederland) is geboren.
  Europa (excl. NL) – in Nederland geboren In Nederland geboren inwoner met een of twee ouders die in een Europees land (exclusief Nederland) zijn geboren.
  Buiten Europa – in het buitenland geboren Buiten Europa geboren inwoner.
  Buiten Europa – in Nederland geboren In Nederland geboren inwoner met een of twee ouders die buiten Europa zijn geboren.
 • Er kan nu op 20 specifieke groepen worden ingezoomd. We hebben ook gegevens over de inwoners met een Oekraïense achtergrond toegevoegd. De demografische gegevens zijn echter wel van januari 2022, dus nog van voor de grote instroom van vluchtelingen. Vanwege de peildatum van de BRP is het dit jaar helaas niet mogelijk om meer actuele cijfers toe te voegen. Wel wordt hiermee al geanticipeerd op de cijfers over inwoners met een Oekraïense achtergrond voor de komende jaren.

Tips voor gebruik

 1. Kies op de homepagina een gemeente en eventueel een wijk.
 2. Kies een achtergrond:
  • Totale bevolking
  • Geen migratieachtergrond
  • Europa (excl. NL) – in het buitenland geboren
  • Europa (excl. NL) – in Nederland geboren
  • Buiten Europa – in het buitenland geboren
  • Europa (excl. NL) – in Nederland geboren
  In de verschillende profieltaarten ziet u in kleuren hoe de gekozen gemeente of wijk scoort op de verschillende thema’s. De schaal rood – groen geeft aan of de cijfers gunstiger of ongunstiger zijn t.o.v. het gemiddelde en de blauwe kleur geeft aan in hoeverre de cijfers lager of hoger zijn dan het gemiddelde.
 3. Kies een taartpunt met een thema en rechts verschijnt een tabel met cijfers.
 4. Klik op het thema in de tabel en u gaat naar het ‘dashboard’ met meer informatie. Hier kunt u ook gemeenten, wijken of groepen inwoners vergelijken.
 5. Als u op een grafiek klikt en daarna links op ‘meer details’, kunt u de cijfers verder uitsplitsen, bijvoorbeeld naar een groep met een specifieke migratieachtergrond of een vergelijking tussen bepaalde jaren.
 6. U vindt iconen voor delen en downloaden. U kunt grafieken in verschillende formaten downloaden.
 7. Rechtsboven op de homepagina vindt u de knop ‘Open Factsheet’. U kunt voor een gemeente een factsheet laten maken met cijfers van verschillende bevolkingsgroepen naar keuze.

Doel

Het doel van de KIS Wijkmonitor is het in één oogopslag cijfers bieden over de leefomstandigheden van inwoners van gemeenten en wijken. Daarmee geven wij gemeenten en andere geïnteresseerden inzicht in de leefomstandigheden en de verschillen in leefomstandigheden tussen groepen. Naast demografische informatie zijn per wijk of gemeente gegevens beschikbaar over de thema’s:

 • Wonen & Leefomgeving;
 • Onderwijs;
 • Arbeid & Inkomen;
 • Veiligheid;
 • Zorg & Welzijn.

Voor deze onderwerpen zijn cijfers te vinden voor heel Nederland, de gemeente of de wijk. Het is mogelijk om vergelijkingen te maken tussen groepen mensen met verschillende achtergronden. Wij zijn daarvoor afhankelijk van de gegevens die het CBS beschikbaar stelt en maken onderscheid tussen mensen met een Nederlandse achtergrond, een Europese achtergrond en een Buiten-Europese achtergrond. Waar voldoende cijfers beschikbaar zijn, kan worden ingezoomd op 20 groepen naar herkomstland.

Wij volgen het debat over de wijze waarop migrantengroepen het beste geregistreerd en zo nodig geclusterd kan worden. Afhankelijk van de ontwikkelingen de komende jaren kan dit leiden tot aanpassingen in de monitor.

Mogelijkheden en beperkingen

De informatie in de KIS Wijkmonitor is gebaseerd op centraal geregistreerde gegevens. Dit heeft voor- en nadelen. Een voordeel is voor iedere wijk dezelfde informatie weergegeven kan worden en dat er vergelijkingen kunnen worden gemaakt. Een nadeel is dat bepaalde onderwerpen ontbreken, zoals cijfers over het gebruik van gezondheidszorg en het welzijn van inwoners. Voor deze onderwerpen bestaan er geen eenduidig geregistreerde cijfers met aandacht voor migratieachtergrond op wijkniveau en deze indicatoren kunnen dus ook niet worden opgenomen in de KIS Wijkmonitor.

Het presenteren van cijfers over groepen roept altijd de vraag op of verschillen al dan niet gunstig zijn. Wat is de norm? Cijfers zijn niets meer dan cijfers. Ze geven een eerste beeld en kunnen als signaal fungeren. Vaak zal verdieping en duiding nodig zijn: hoe zijn de verschillen te verklaren, zijn de verschillen reden tot bezorgdheid en wat betekent dit voor beleid en praktijk? Het gaat om ‘tellen en vertellen’.

Om de KIS Wijkmonitor in de praktijk van betekenis te laten zijn, is altijd nadere duiding en verdieping nodig. Van belang bij het gebruik van de cijfers in de monitor is te beseffen dat er niet automatisch een directe relatie kan worden gelegd tussen het presteren op een bepaalde indicator en het hebben van een (bepaalde) achtergrond. Met andere woorden, het hebben van een (bepaalde) achtergrond is lang niet altijd de verklaring voor een bepaald cijfer. Het is daarom nodig meerdere relevante indicatoren per groep te bekijken om tot betekenisvolle duiding in de context van de lokale situatie te kunnen komen.